پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم مرکز تخصصی و رسمی غربالگری اتیسم تهران تنها مرکز رسمی و مورد تایید سازمان بهزیستی مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا
پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم مرکز تخصصی و رسمی غربالگری اتیسم تهران تنها مرکز رسمی و مورد تایید سازمان بهزیستی مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا
پایگاه دائمی غربالگری، تشخیص و مداخله در اختلال طیف اُتیسم
مرکز تخصصی و رسمی غربالگری اتیسم شهر تهران
تنها مرکز رسمی و مورد تایید سازمان بهزیستی
مرکز تخصصی اختلال طیف اُتیسم فریحا

ss

تهران، میدان معلم، خیابان تختی، پلاک 24، بهزیستی ذوالفقاری ، مرکز اتیسم فریحا


شماره تلفن: 75 833 666 – 021
کدپستی: 1371798868